Kort og dokumenter

Her vil der løbende blive lagt kort og andre relevante dokumenter op.

Her finder du det notat med tilhørende rapporter, som ligger til grundlag for byrådets beslutning den 30. januar 2024 om at fortsætte med den nuværende kystsikring.

1. Status på kystsikringen af klitrækken

2. Cowi rapport januar 2024

3. Metoder for kystsikring

I september måned går det sidste arbejde med kystsikringen i gang. Det drejer sig om etablering af spunsvæg ved Karlstrup Mosebæk, sluse ved Solrød Bæk samt tværdige ved Fuglesangsvej. Arbejdet forventes færdigt i november måned 2023. På de efterfølgende kort kan du se de berørte områder. Klik på kort eller arbejdsområde for større kort.

Læs seneste opdateret projektbeskrivelse pr. 10.12.21 fra Sweco.

På dette link kan du læse oplæg fra Sweco, som blev præsenteret på Vejlaugsmødet den 18. nov 2021.

Præsentation fra Solrød borgermøde 18. nov 2021:

Tværsnit af klitrækker

Alle stier er listet fra nord mod syd. De steder, hvor der ikke er behov for påfyldning. er ikke medtaget. Bemærk at skala er forskellig på x og y akserne. På y aksen aflæses behovet for påfyldning i højden som afstanden mellem de to grafer.

Sidste tværsnit mod syd er gengivet både som graf med differentieret skala (som alle de andre) og med uniform skala. Her fås et indtryk af den faktiske påvirkning af terrænet.

Alle tværsnit er taget i stiens forløb fra vest mod øst. Til venstre på skemaet er altså nærmest husene, og højre side er klitrækkens afslutning mod stranden.

Bemærk at tværsnit kun omhandler sandpåfyldning på stier og adgangsveje til stranden og ikke på de ejendomme, der ligger op til eller imellem stierne.

Der er behov for påfyldning af sand, hvor der er afstand mellem den orange og den grønne linje, der repræsenterer hhv. eksisterende terræn og terræn efter påfyldning af sand.

Der er ikke plancher for følgende veje, som ikke har behov for terrænregulering:

Ferievej, Strandvænget, Krathusvej, Parkvænget, Hedevej, Gyvelvej, Lærkevej, Gøgevej, Mågevej, Birkegaardsallé, og Koglevej.

Her er link til tværsnit af klitrækker ved alle veje i område A:

Sandfodring i klitter og på andre arealer sker i henhold til det høringsmateriale, der er udsendt til alle berørte matrikler i november måned 2020. På efterfølgende kortmateriale finder man hvert enkelt matrikelnummer og kan se, hvordan arealet eventuelt er påvirket med hensyn til sandtilførsel.

På nedenstående link kan du finde en masse informationer om fx klima, natur og meget interessant i denne sammenhæng kan man fx se oversvømmelsesudbredelse ved forskellige havstigninger.

Solrød Kommune WEBGIS. Når du kommer ind på siden kan du eksempelvis vælge menuen “klima”

Under denne menu kan du vælge om du vil se oversvømmelsesudbredelse ved eksempelvis 2,0 meter eller vælge at se oversvømmelse for 20 års eller 100 års hændelse.

Se kort med havstigninger: