Igangværende

Solrød Kommune har indgået en aftale med Sweco A/S, om at de skal være Kommunens og Klitlaugets rådgivende ekspertise ved de kommende udbud samt valg af entreprenører. Sweco skal samtidig bidrage med almen oplysning til grundejerforeningernes medlemmer og stille deres ekspertise til rådighed ved afholdelse af møder mv.

Status på sandfodringen – læs udførlig information fra Solrød Kommune

Primo juni måned starter sandfodringen af klitterne – læs udførlig information fra Solrød Kommune samt tidsplan.

Udbudsmateriale vedr. sandfodring af klitrækker er færdiggjort og arbejdet hermed forventes færdiggjort inden skolernes sommerferie. For yderligere informationer se nyhedsbrev marts 2022.

Vedr. etablering af sluseanlæg er man løbende i dialog med grundejere langs Karlstrup Mosebæk samt ved udløbet af Solrød Bæk vedr. placering af slusen. Der er samtidig drøftelse i gang med leverandører til det omtalte arbejde. Mere herom senere.

Læs oplæg fra Sweco A/S til den kommende kystsikring, som blev præsenteret på Vejlaugsmødet den 18. november 2021.

Her kan du se seneste opdateret projektbeskrivelse pr. 10 december 2021 fra Sweco