Historie

I år 2014 pålagde EU medlemslandene at udarbejde planer for at imødegå skader samt udarbejde beredskab for trusler om stormfloder og oversvømmelser som følge af havvandsstigninger.
Køge bugt udpeges samtidigt som et særlig truet område for sådanne hændelser.

Solrød kommune havde allerede den gang lavet en klimatilpasningsplan, og i 2015 tages der så hul på næste trin – en risikostyringsplan med udgangspunkt i udarbejdede kortmaterialer, som viser forskellige scenarier ved oversvømmelser på helt op til 2,8 m over daglig vande.

Med dette som baggrund blev der i 2015 afholdt borgermøde om Solrød kommunes oplæg til risikostyring. Politikere lagde op til en ”solid kystlinje”, som kendes ved Vallensbæk /Hundige. Det faldt absolut ikke i god jord, hverken på borgermødet eller hos Solrød Strands grundejerforening (SSG), som sammen med Karlstrup Strands Grundejerforening (KSGF) samt de to grundejerforeninger ved Jersie Strand afgav et langt høringssvar på oplægget fra Kommunen. Dette tog udgangspunkt i 100 års hændelser, som naturligvis omtalte stormfloden i 1872 med en højde på 3,7 m over daglig vande med følgende tab af menneskeliv og mange værdier.

Grundliggende var der en positiv stemning for kystsikring, for mange kunne erindre stormene Allan og Bodil, som i 2013 gav højvande på 2,06 m ved Roskilde, og i 2015 kom så stormene Dagmar og Egon, som igen gav store oversvømmelser i både Roskilde og Lemvig.
Efterfølgende fik vi så i januar 2017 en forsmag på, hvad en særlig kombination af vindpres og strøm kan bevirke. I Køge Bugt fik vi ved den lejlighed en havvandsstigning på mellem 1,57 og 1,65 m, og som uden en hurtig indsats ville have betydet oversvømmelser ved både Karlstrup Mosebæk og Solrød Bæk.

Udgangspunktet for svaret til kommunen var det faktum, at det kunne konstateres, at stranden såvel i bredde som højde var forøget betragtelig over de sidste 40-50 år, og at en fortsat tilvækst ville medvirke til sikring af kysten og beskyttelse af værdierne.
Det blev samtidigt påpeget at Grundejerforeninger gerne vil medvirke i processen med Kystsikringen og ligeledes gerne ville påtage sig at etablere et Klitlaug. Grundejerforeningerne var ligeledes optaget af, at indgreb skulle være med størst mulige hensyntagen til områdets naturværdier.

I de følgende år fra 2015 og til nu har der været utallige møder med grundejerforeninger og berørte borgere om den nu kommende Kystsikring, som for SSG og KSGFs´ vedkommende betyder en sikring med sand på eksisterende klitter til en højde på min.2,2 m og en bredde på 20 m – en sluse ved Solrød Bæk – en mobil højtvandsmur ved Ventegodtsvej og en stensætning ved Karlstrup Mosebæk. Detailprojektering er i september 2021 igangsat og skal efterfølgende sendes i udbud i løbet af de efterfølgende 2-3 mdr., og derefter forventes en igangsætning af kystsikringen i løbet af foråret 2022 og med en færdiggørelse inden udgangen af året. Grundet forskellige komplikationer, som er beskrevet andre steder på hjemmesiden, forventes sidste del af kystsikringen først færdig i foråret 2024.

Under processen med Kystsikringen blev det konstateret, at sikringen syd for Ventegodtsvej var mere kompliceret som følge af Natura2000, der er et EU beskyttet område. Der er derfor ikke pt et færdigt projekt for dette område, men der arbejdes sammen med Jersie Strand Grundejerforening og Søndre Jersie Strands Grundejerforening på at finde en løsning, som kan beskytte værdierne i dette område.