Formål

”Projekt Kystsikring” er sat i verden for at sikre vores kyststrækning mod oversvømmelser, og for at beskytte beboelser og natur mod ødelæggelser og dermed beskyttelse af værdier. Det skal ske med størst mulig hensyntagen til den bestående natur og samtidigt sikre brugere af kysten den størst mulig rekreative glæde.

Området dækker den del af strandområdet, som benævnes område A. Området går fra Karlstrup Mosebæk og til Ventegodtsvej. Beboere i dette område er pligtige til at være medlem af Solrød Strand Klitlaug og bidrage til driften af dette. Beløbet opkræves via kommunen.

Klitlauget har til opgave i samarbejde med Solrød Kommune og eksterne leverandører at påse og varetage anlæggelse og vedligeholdelse af kystsikringen, herunder drift af anlæg, beplantning, færdsel mv., som byrådet har vedtaget, og skal ligeledes medvirke til at opfylde de lovkrav som Solrød Kommune måtte være omfattet af herunder bl.a. Kystbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven.

Det er kommunens hensigt at samtlige ejendomme, som får glæde af Kystsikringen på sigt skal være medlem af Klitlauget i takt med færdiggørelsen af projektet på hele strækningen mod syd indtil Skensved bæk, som grænser op til Køge Kommune (område B).
Byrådet har vedtaget, at kystsikringen i dette bområde skal bestå i et dige i kombination med en højvandsmur, og man har også vedtaget, at kystsikringen i område B sættes i bero, indtil område A og C er kystsikret. Område C dækker området vest for Strandvejen.